Zelené podnikanie

Spoločnosť CD – profil s.r.o. vykonáva svoju podnikateľskú činnosť so zreteľom na životné prostredie. Pri výrobných procesoch kladieme dôraz na preventívne opatrenia s cieľom minimalizovať ich vplyv na životné prostredie.

Pri zavádzaní nových technológií a nákupe investícií efektívne zohľadňujeme environmentálne aspekty a uprednostňujeme zdroje s vyššou energetickou efektívnosťou. So zodpovednosťou pristupujeme aj k ochrane životného prostredia.

Tiež venujeme zvýšenú pozornosť vytváraniu bezpečných a zdravých pracovných podmienok, usilujeme sa o maximálne využívanie zdrojov a energií, uplatňujeme princíp obozretnosti a zodpovednej starostlivosti, čím chceme prispieť k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja.

Stratégia na splnenie našich zásad sa nesie v nasledovných zámeroch:

  • dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy a ďalších predpisov a požiadaviek v súvislosti s bezpečnosťou, životným prostredím a využitím energie, spotreby a účinnosti
  • neustále zlepšovať pracovné podmienky všetkých našich zamestnancov zabezpečovaním vysokých štandardov pracovného prostredia a bezpečnosti zariadení
  • znižovať pracovné a environmentálne riziká vyplývajúce z prítomnosti a prevádzkovania technológií a ich používania
  • chrániť životné prostredie voči znečisťovaniu a kontaminácii nebezpečnými a škodlivými látkami
  • realizovať preventívne a hospodárne opatrenia zamerané na šetrenie zdrojov a energie s cieľom trvalej udržateľnosti zdrojov pri rozvoji spoločnosti
  • podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovať podiel využívaných zdrojov s nižším podielom produkcie CO2
  • vzdelávať a viesť všetkých pracovníkov v spoločnosti k tomu, že princíp ochrany zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia, hospodárenia s energiou a udržateľnosti zdrojov sa stane prirodzenou súčasťou ich každodennej práce
  • pri prevádzke výrobných procesov klásť dôraz na preventívne opatrenia s cieľom minimalizovať ich vplyv na životné prostredie