Podnety

Národná rada SR schválila 16. októbra 2014 novú právnu normu Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Tá upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.
Prijatím zákonných ochranných opatrení sa majú motivovať zamestnanci k oznamovaní protispoločenských činnosti, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním. Cieľom zákona je tiež zlepšenie odhaľovania protispoločenskej činnosti a jej páchateľov, a tým aj zníženie takto spôsobených škôd.