Inovácia výroby môže začať – začíname realizovať projekt v rámci OP KaHR!

Spoločnosť CD - profil s.r.o. zahájila realizáciu projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
CD - profil s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie v rámci programu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

V rámci realizácie projektu prebehnú aktivity:

Hlavné aktivity:
- Aktivita 1 - Mobilné meracie zariadenie -bodový 3D skener na 6 osovom ramene
- Aktivita 2 - Optický kontinuálny kontrolný systém 2ks
- Aktivita 3 - Automatizované zváranie nekonečných kovových pások na výrobných linkách 3 ks
- Aktivita 4 - Laserový navárací prístroj

Podporné aktivity
- Riadenie projektu
- Publicita a informovanosť

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu prostredníctvom zavedenia inovatívnej vyspelej technológie do výrobného procesu.

Špecifické ciele (výsledky projektu):
-    Zvýšiť presnosť výroby, znížiť kazovosť a odpadkovosť výroby
-    Tvorba nových pracovných miest
-    Zvýšenie efektívnosti a kapacity výroby
-    Zvýšenie kvality a rozšírenie sortimentu vyrábaných výrobkov

Dátum začiatku realizácie projektu: 01/2015
Plánovaný dátum ukončenia realizácie: 06/2015

Schválená výška NFP na projektu: 185 291,77 Eur
Celkové oprávnené výdavky projektu: 308 819,62 Eur

Miesto realizácie projektu:

CD - profil s.r.o., 1. Mája č. 2070, Liptovský Mikuláš

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.mhsr.sk
Internetová stránka Operačného program: www.opkahr.sk
Fond EÚ:Európsky fond regionálneho rozvoja